اطلاعیه راه اندازی سامانه میزخدمت

تاریخ انتشار: 1398-12-20 08:56:27
اطلاعیه راه اندازی سامانه میزخدمت جهت انجام غیر حضوری درخواستهای  دانشجویان و مراجعین 
khedmat.tvu.ac.ir