کانون همیاران سلامت دانشکده

تاریخ انتشار: 1398-08-12 10:21:51

کانون همیاران سلامت دانشکده

 در سال تحصیلی جدید عضو فعال می پذیرد

جهت عضویت با همراه داشتن تصویر کارت دانشجویی به اداره اموردانشجویی

و مشاوره مراجعه فرمایید.