حضور مشاور دانشکده و پزشک معالج

تاریخ انتشار: 1398-07-23 10:59:49

حضور مشاور دانشکده جناب آقای دکتر پور عباس

سه شنبه هر هفته   ساعت 8 الی 14

و پزشک محترم معالج جناب آقای دکتر طوسی

یک شنبه هرهفته ساعت 8 الی 10

ساختمان آموزشی   –   اتاق  108