قابل توجه کلیه دانشجویان محترم ( تحت پوشش و نیازمند )

تاریخ انتشار: 1398-06-12 09:28:22
دانشجویانی که تحت پوشش نهادهای حمایتی ( کمیته امداد- بهزیستی و.... ) هستند ، در اسرع وقت به  اداره  امور دانشجویی مراجعه نمایند .
ضمنا دانشجویانی که تحت پوشش نیستند و دارای شرایط میباشند میتوانند ثبت متم نمایند.

لینک ثبت نام