اطلاعیه مهم تغییر ساعت کاری دانشکده

تاریخ انتشار: 1398-04-02 13:53:32
ساعت کاری دانشکده از روز دوشنبه 3 تیر 98 تا اطلاع ثانوی از سا عت 7/30 الی 13/30 می باشد.