حضور مشاور دانشکده

تاریخ انتشار: 1397-11-17 09:33:14

جناب آقای  دکتر پور عباس

یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 8 لغایت 14

مکان ساختمان آموزشی طبقه همکف اتاق 108