جلسه مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای

تاریخ انتشار: 1397-09-14 08:58:30
جلسه مجمع خیرین توسعه و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای
خراسان رضوی در دانشکده ثامن الحجج(ع) مشهد