شماره دانشجوی و طریقه ورود به سایت دانشجویان جدیدالورود

تاریخ انتشار: 1397-07-15 10:23:04
جهت استفاده از سایت آموزشی ناد :
1- انتخاب ورود اعضا
2- درج شماره دانشجویی
2- رمز ورود دانشجویان جدید الورود کد ملی آنها ( بصورت کامل ) می باشد. ( بعد از ورود به سایت میتوانید
رمز خود را تغییر دهید )

دریافت فایل شماره دانشجوی و طریقه ورود به سایت دانشجویان جدیدالورود