اطلاعیه ورزشی (تخفیف دانشجویی )

تاریخ انتشار: 1397-07-03 15:08:31

قابل توجه دانشجویانی که  در المپیاد های ورزشی دانشگاه فنی و حرفه ای . قهرمانی کشور(فدراسیون های ورزشی ) المپیاد ورزشی سراسری وزارت علوم تحقیقات فن آوری . و یا عضو تیم ملی در مسابقات آسیایی . جهانی و یا المپیک بوده اند جهت برخوردار شدن  از تخفیفات دانشجویی با در دست داشتن مدارک و احکام ورزشی به اداره تربیت بدنی مراجعه نمایید.

اداره تربیت بدنی و تندرستی