اطلاعیه ساعت کاری و تعطیلی مرکز در هفته آخر تیرماه

تاریخ انتشار: 1397-04-20 08:50:40
ساعت کاری بخش اداری آموزشکده از تاریخ 16 تیر 97 لغایت 10 شهریور 97 از
ساعت 7/30 لغایت 14 می باشد.

ضمنا کلیه آموزشکده های فنی و حرفه ای از تاریخ 23 تیر 97 لغایت 27 تیر 97 تعطیل می باشند.