قابل توجه دانش آموختگان محترم دوره روزانه :

تاریخ انتشار: 1397-03-19 11:17:39
قابل توجه دانش آموختگان محترم دوره روزانه :

لطفاً جهت انجام لغو تعهد خدمت آموزش رایگان به آدرس اینترنتی
ذیل مراجعه نمایند.

https://portal.saorg.ir