قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه

تاریخ انتشار: 1396-11-16 15:42:16دانشجویان ترمهای سه و چهار روز چهار شنبه 11/18/ 96 وشنبه 96/11/21

جهت تکمیل فرم به اداره امور دانشجویی مراجعه نمایند تا پس از بررسی

امتیاز بندی گردیده و آخرین نتایج اعلام گردد.

ضمنا بعد از این تاریخ به هیچ تقاضای دیگری ترتیب اثر داده نخواهد شد .