شماره دانشجوی و طریقه ورود به سایت و راهنمای رزرو غذا دانشجویان جدیدالورود

تاریخ انتشار: 1396-11-10 11:28:01
جهت استفاده از سایت آموزشی ناد :
1- انتخاب ورود اعضا
2- ثبت شماره دانشجویی
2- رمز ورود دانشجویان جدید الورود کد ملی آنها می باشد


دریافت فایل شماره دانشجوی و طریقه ورود به سایت دانشجویان جدیدالورود

دریافت فایل راهنمای اتوماسیون تغذیه