قابل توجه دانشجویان مهاجر

تاریخ انتشار: 1396-10-17 08:56:54

احتراما با توجه به عدم تمدید اقامت بر روی گذرنامه های جلد قرمز و جلد آبی

(غیر الکترونیک )به استحضار می رساند که با دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

از محل تحصیل و ارائه به نمایندگی امور کنسولگری خراسان رضوی نسبت به

دریافت معرفی نامه جهت مراجعه به کنسولگری افغانستان و دریافت گذرنامه

دیجیتال اقدام فرمایید .عواقب عدم تمدید اقامت یا .....بعهده دانشجو می باشد .

(مهلت تا تاریخ 30/10/96)