شرایط درس معرفــی به استــاد برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

تاریخ انتشار: 1396-09-20 08:23:53
دانشجویانی که حداکثر دو درس برای فراغت از تحصیل داشته باشند می توانند در قالب معرفی به استادو یا تحت نظر استاد با شرایط زیر دانش آموخته شوند: 

الف )معرفی به استاد:

1-در صورتیکه دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری داشته باشد، با تأیید گروه آموزشی و با رعایت سقف واحد های آن نیمسال می تواند دروس را به صورت معرفی به استاد بگذراند.

2- اگر دروس باقی مانده دانشجو نظری- عملی  و یا عملی باشد در صورتی که آن دروس را  قبلاً اخذ و به دلیل عدم کسب نمره قبولی و یا حذف در انتهای ترم، نگذرانده باشد، می تواند به روش معرفی به استاد دروس را بگذراند.

تذکرمهم: چنانچه دانشجویی در امتحان فوقمؤفق به کسب نمره قبولی نگرددو سقف ترم های مجاز او امکان ادامه تحصیل را به او بدهد، می بایست پس از اعلام نتیجه با نظر مدیر گروه مربوطه انتخاب واحد ودر کلاس درس بصورت حضوری شرکت نموده و در امتحان پایان ترم مجدداً شرکت نماید.

ب )تحت نظر استاد:

در صورتی که درس باقی مانده دانشجو برای دانش آموختگی عملی و یا نظری-عملی باشد می تواند با شرایط زیر، دروس را تحت نظر استاد به صورت فشرده با تشکیل کلاس به میزان  حداقل 16 و حداکثر 48 ساعت در هفته بگذراند.

شرایط تحت نظر استاد:

1- دانشجو در مقطع بالاتر پذیرفته شده باشد (با ارائه مدارکی دال بر پذیرش)

2- تعداد واحد درس باقی مانده حداکثر 2 واحد باشد

ج) مراحل و زمان بندی امتحان معرفی به استاد و تحت نظر استاد:

1- مراجعه به سایت و یا کانال اطلاع رسانی مرکز جهت دریافت فرم تقاضا نامه از روز شنبه 30 دیماه تا روز چهارشنبه 18 بهمن ماه

3- تکمیل، تأیید و تحویل فرم مذکور به اداره آموزش در بازه زمانی ذکر شده (30 دیماه تا 18 بهمن ماه)

شرکت در جلسه امتحان مطابق برنامه، که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد

تذکرات مهم:

1-امتحان معرفی به استاد تنها در یک مرحله و به صورت هماهنگ برگزار خواهد شد و در صورتی که دانشجویی به هر دلیل در این امتحان شرکت ننماید می بایست به صورت عادی ودر طی ترم درس را بگذراند

2- دانشجویانی که برای ادامه تحصیل نیاز به مجوز کمیسیون موارد خاص دارند می توانند به صورت مشروط در این امتحان شرکت نمایند.