اطلاعیه ثبت اختراع *******

تاریخ انتشار: 1396-09-12 08:30:09
به پیوست رویه ثبت اختراع که در کارگروه تخصصی هیات رئیسه محترم

دانشگاه مورخ 96/08/22 به تصویب و تایید رسیده است ، جهت استحضار

و بهره برداری ابلاغ میگردد.

دریافت فایل مربوط به رویه ثبت اختراع