قابل توجه دانشجویان ورزشکار

تاریخ انتشار: 1396-08-14 13:45:58

دانشجویان محترمی که تمایل به همکاری با اداره تربیت بدنی به عنوان همیاران ورزشی

(مصوب اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم و دانشگاه فنی و حرفه ای ) را دارند

و دارای مدارک مربیگری ،داوری ،احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی هستند

هر چه سریعتر به اداره تربیت بدنی آموزشکده مراجعه نمایند .