اکیپ سیار سازمان انتقال خون

تاریخ انتشار: 1396-07-19 09:47:09

اهداء خون اهداء زندگی

اکیپ سیار سازمان انتقال خون 96/08/07  سالن تربیت بدنی.

ارائه کارت ملی الزامی است.