مسابقات ورزشی بزرگ داشت هفته تربیت بدنی

تاریخ انتشار: 1396-07-19 09:42:48
به مناسبت بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش اداره تربیت بدنی دانشکده مسابقات فوتسال و تنیس روی میز و دارت را برگزار می نماید دانشجویان علاقه مند جهت کسب اطلاعات
بیشتر به تربیت بدنی مراجعه نمایند