قابل توجه کلیه دانشجویان غیر ایرانی

تاریخ انتشار: 1396-07-18 15:12:10

کلیه دانشجویان غیر ایرانی شاغل به تحصیل

هرچه سریعتر به اداره امور دانشجویان مراجعه نمایید بدیهی است در صورت
عدم مراجعه و تضییع حقوق دانشجو  این اداره پاسخگو نخواهد بود.