قابل توجه دانشجویان متقاضی خوابگاه ورودی مهر 1396

تاریخ انتشار: 1396-05-07 11:40:35

به استحضار دانشجویان متقاضی خوابگاه در ترم مهر 96 می رساند خوابگاه فقط به دانشجویان

روزانه  ورودی ترم مهر 96 و دانشجویان ترم دو روزانه بر طبق بالاترین معدل و رضایت اداره

امور دانشجویان و همچنین دانشجویان دارای شرایط خاص تعلق می گیرد بدیهی است دانشجویان

دارای معدل 15وقبل از آن از هم اکنون پیش بینی لازم جهت تنظیم قرارداد واحد مسکونی

خصوصی را داشته باشند .