قابل توجه کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه

تاریخ انتشار: 1396-03-22 09:10:27
خوابگاه فقط به دانشجویان روزانه تعلق می گیرد و اولویت به ترتیب ترم 2و3 و4طبق

امتیاز بندی می باشد

لذا بدیهی است دانشجویان شبانه پیش بینی های لازم را از هم اکنون جهت اسکان خود

در ترم مهر 1396داشته باشید .

.