اعلامیه رزرو ناهار اسفند 95 و فایل راهنمای اتوماسیون تغذیه

تاریخ انتشار: 1395-11-24 13:32:30

دانشجویان محترم ترم یک

جهت دریافت ناهار از ابتدای اسفند به سایت تغذیه مراجعه

و نسبت به رزرو اقدام فرمایند .

بدیهی است از ابتدای اسفند ماه ارائه خدمات تغذیه فقط با رزرو قبلی انجام می پذیرد .

دریافت فایل راهنمای اتوماسیون تغذیه