قابل توجه دانشجویان شاهد ورودی بهمن95

تاریخ انتشار: 1395-11-19 14:11:12
فرزندان معزز شهید و آزاده و جانباز 25./. به بالا نوبت روزانه و شبانه
جهت تشکیل پرونده دراسرع وقت به اداره اموردانشجویان مراجعه فرمایند