انتخاب دانشجویان برترحوزه پژوهش سال95

تاریخ انتشار: 1395-08-18 10:02:36

باسمه تعالی

راهنمای تکمیل فرم شرکت در جشنواره

 انتخاب دانشجویان برتر حوزه پژوهش و فناوری استان  سال95

شرایط و چگونگی شرکت :

1.    با عنایت به محدودیت زمانی مقرر گردیده است هر دانشگاه یا مرکز آموزش عالی نسبت به بررسی وضعیت دانشجویان خود اقدام نموده و در هر مقطع (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری عمومی و دکتری تخصصی) حداکثر  دو نفر را به دبیرخانه کمیسیون معرفی نماید.

2.    کمیسیون انتخاب دانشجوی پژوهشگر برتر بر اساس جدول امتیازات و مستندات ارسال شده نسبت به انتخاب و معرفی دانشجویان برتر اقدام می نماید.

3.       دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در دو سطح عمومی و تخصصی به صورت جداگانه ارزیابی خواهند شد.

4.       مسولیت رعایت انتساب امتیازات و صحت مستندات بر عهده دانشگاه ارسال کننده مدارک خواهد بود.

5.       فقط فعالیت های پژوهشی که از اول آبان 93  تا اول آبان 95  انجام شده مشمول شرکت در این جشنواره می باشد

6.    در مورد ارائه مقاله در همایش ها و مجلات، تصویر نامه پذیرش مقاله (acceptance (و فایل اصل مقاله چاپ شدهبه صورت فایلPDF ، منقوش به آرم و نشان همایش یا مجله الزامی بوده و باید به دبیرخانه ارسال گردد.

7.       در مورد تالیف یا ترجمه کتاب، تصویر صفحه شناسه کتاب باید به دبیرخانه ارسال گردد.

8.       در مورد ثبت ابتکار، اختراع و نوآوری باید تصویر گواهی ثبت اختراع با تایید رسمی ارگان ثبت کننده به دبیرخانه ارسال شود.

9.       در مورد برگزاری همایش یا نمایشگاه، تصویر حکم یا مدرکی که دال بر مسئولیت  با تایید معاون پژوهشی دانشکده، باید پیوست گردد.

10.   در صورت ارائه کارگاه آموزشی، گواهینامه صادره از مرکز برگزارکننده که نشان دهنده ی ارائه کارگاه توسط متقاضی باشد الزامی است.

11.  در صورت داشتن مسئولیت در تهیه مجلات علمی- دانشجویی ، ارسال تصویر نامه ای از تشکل دانشجویی چاپ کننده نشریه که مشخص کننده نوع همکاری و زمان آن باشد و همچنین تصویر صفحه شناسه مجله که نام متقاضی در آن باشد الزامی است.

12.   فایل این پرسشنامه باید به دقت تکمیل شده و در مواردی که سوالها جوابی ندارد کلمه (ندارد)  را درج نمایید.

 

شیوه ارسال مدارک و مستندات:

1.    مهلت ارسال آثار به منظور جمع بندی نهایی پایان وقت اداری روز سه شنبه 25/08/95  بوده و قابل تمدید نخواهد بود. ضمنا ارسال آثار مشخصا به طریق فیزیکی بوده و کمیسیون از پذیرش آثار به صورت فکس و یا ایمیل معذور است.

2.    مدارک و مستندات نهایی تنها از طریق سربرگ رسمی دانشگاه به کمیسیون مربوطه معرفی گردد. آدرس دبیرخانه کمیسیون (مشهد ملک الشعرای بهار 29 پلاک 8 دانشگاه جامع علمی کاربردی معاونت پژوهشی 38552304-051)

دریافت فایلهای مربوط