اطلاعیه حذف اضطراری

تاریخ انتشار: 1395-08-02 15:17:36

به اطلاع کلیه دانشجویان می‏رساند در صورت اضطرار، می‏توانند از هفته پنجم آموزشی تا 2 هفته قبل از شروع امتحانات پایان ترم (حداکثر تا 24/9/95)، فقط یکی از درس‏های نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند. مشروط بر اینکه:

1 : غیبت دانشجو در درس مورد تقاضا بیش از 3/16 مجموع ساعات تشکیل شده آن درس نباشد.

2 : تعداد واحدهای باقی‏مانده وی پس از حذف اضطراری کمتر از 12 واحد نشود.

3 : دانشجو از مزایای ترم آخر استفاده نکرده باشد.

4 : پس از حذف رابطه دروس هم‏نیاز رعایت شود.

تذکر :

درصورت حذف اضطراری، هیچگونه شهریه‏ای اعم از ثابت و متغیر مسترد نخواهد شد.

دریافت فرم حذف اضطراری ازقسمت فایلها و فرمهای سایت