قابل توجه دانشجویان شاهد ورودی مهر95

تاریخ انتشار: 1395-07-19 08:34:52
دانشجویان شاهد ورودی مهر95(دارای شرایط جانبازی پدر 25درصد و بالاتر) در اسرع وقت جهت تشکیل پرونده به امور دانشجویان مراجعه نمایند