شماره دانشجوی و طریقه ورود به سایت دانشجویان جدیدالورود(کارشناسی)

تاریخ انتشار: 1395-06-30 10:41:07
جهت استفاده از سایت آموزشی ناد :
1- انتخاب ورود اعضا
2- ثبت شماره دانشجویی
2- رمز ورود دانشجویان جدید الورود کد ملی آنها می باشد
شماره دانشجویی  نام نام خانوادگی رشته
95121052241019 جلال اکبری مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241018 جواد امیری قشه مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241017 مجتبی ایازی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241016 رضا اییژ مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241015 جواد بابایی یزدان ابادعلیا مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241014 جواد بخشی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241013 حمیدرضا براتی یساقی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241012 محمدجواد تاج محمدی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241011 کریم حسن پوریوسفی طوسی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241010 مصطفی خاکشور مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241009 مرتضی خجسته مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241008 علی رضانیا مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241007 امین زراعتگر مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241006 نوید شجاعی ارانی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241005 سیدوحید کربلایی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241004 امیرحسین گیاهی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241003 امیر لوشابی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241002 سعید مهدوی فر مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241001 سیدعلی میرسیدی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241021 بهزاد نوذریان مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052241020 بهمن نوروزی چوکانلو مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته روزانه
95120052241007 حجت اسماعیلی ساقونی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241006 محمود امام دوست لیواری مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241005 جواد بخشی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241004 حسین جوادی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241003 سیدعبدالله حسینی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241002 ناصر خرسند مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241001 محمدصادق دروکی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241014 جلال راد مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241013 رضا رضایی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241012 امیر ریحانی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241011 مرتضی زراعتگر مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241010 کاظم سالکی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241009 پوریا شایسته صدفیان مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241008 عامر شعبانی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241022 رضا صفری مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241021 علیرضا صلواتی خراسانی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241020 مصطفی عطارمقدم مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241019 علی قائمی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241018 علی کلاتیانی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241017 سعید محمدی یکه پسته مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241016 محمد معصومی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052241015 مسعود یعقوبی مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته شبانه
95121052151021 امیرمحسن توصیفیان مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151020 علیرضا چیت سازی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151019 احمدحسین خلیفه مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151018 محمد ربانی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151017 احمد رنجبر مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151016 محمدمهدی روضه خوان سروقدی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151015 حامد سامی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151014 محسن شریفی قرچقه مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151012 محمد عباسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151013 سعید عباسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151011 ناصر عزیزی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151010 علی عظیمی بکاولی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151009 حسین قلعه نوی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151008 میلاد قلی پورخواجه ها مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151007 علیرضا کوهستانیان مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151006 مصطفی مدیرمایوان مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151005 حسن مرادی ازغندی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151004 مهدی مهدی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151003 علیرضا نامی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151002 سجاد نظافت فریزی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052151001 نسیم نعیماوی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته روزانه
95120052151011 علی اردلان مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151010 محمد اکبرفخرابادی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151009 سجاد بارانی شیخ رباط مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151008 ابوالفضل پودینه مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151007 مصطفی حسینی تازیک مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151006 محمد صبوری مقدم مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151005 حامد صفامنظر مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151004 محمد قهرمانی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151003 عقیل کاظمی مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151002 رضا محمدی مقدم مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052151001 فرزاد نیک پرور مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته شبانه
95121052156010 اردشیر ارامش مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156009 محمدرضا افشارنژاد مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156008 محمدرضا ایماقی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156007 سجاد ترکاشوند مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156006 رضا جلالیان پیوژنی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156005 وحید حیدری مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156004 علی دلیرسیج مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156003 مجتبی دوست محمدی عنبران مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156002 ابراهیم رحمتی چمن ابادی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156001 محمد رحیمی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156021 یاسر رحیمی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156020 سیدامیرحسین رضوی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156019 جواد روحی میل کاریز مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156018 رضا شهرکی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156017 مصطفی شهیدی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156016 امید صفری مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156015 امیر عاملی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156014 سامان عباسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156013 هادی کریم لو مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156012 سعید محسنی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052156011 شهریار موذن احمدی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95120052156004 میلاد بازوبندی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052156003 سیدصادق حیدری مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052156002 پوریا صادقی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052156001 یاسر صدقی باقری مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید - قالبسازی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95121052128017 حسین اله وردی سراسیابی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128016 دانیال امانی اسطلخ کوهی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128015 جواد بهرامیه مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128014 ارش بهمنی قلاتی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128013 سیدحمید حسینی ساجد مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128012 محمدجواد خواجه مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128010 خلیل رجب پوراحمداباد مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128011 ایمان رجب پوراحمداباد مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128009 مصطفی شاد مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128008 محمد شاهمراد مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128007 مهدی شریفی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128006 محمدتقی شفایی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128005 فرزاد شهریاری مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128004 محمدجواد شیرزادکوزانی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128003 سیدعلی عربی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128002 حسین قادری مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128001 حسین محمدی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128021 علی مشرف مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128020 مجتبی ملایجردی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128019 سیدجواد موسوی تبادکانی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95121052128018 محمدحسین نجفی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته روزانه
95120052128007 حمید تزوال مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128006 بهزاد جعفرابادی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128005 امین زردادخانی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128004 سیدرضا عزیری مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128003 عباسعلی علی نژادشریف ابادی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128002 محمدجواد قاسمی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128001 بنیامین قاسمیان مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128011 محمد لطفی ینگه قلعه مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128010 یونس محمدپور مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128009 حمیدرضا مسموعی مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه
95120052128008 احمد نوروزی خادم مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته شبانه