قابل توجه دانشجویان متقاضی وام

تاریخ انتشار: 1395-06-30 10:30:31
دانشجویان ترم 1 تا 5 جهت گرفتن وام و ثبت آن  از تاریخ  31/06/95 لغایت 15/07/95 هرچه سریعتر به واحد

امور دانشجویی مراجعه نمایید.

جهت دریافت فرم های وام به دریافت فایل ها و فرمهای سایت مراجعه نمایید.