مراحل انتخاب واحد پروژه

تاریخ انتشار: 1394-06-23 07:56:55

دانشجویان محترم متقاضی درس پروژه با مراجعه به منوی دریافت فایلها و فرمهاو دریافت فایل انتخاب واحد پروژه ضمن مطالعه دقیق کلیه موارد مطرح شده در آن در صورت داشتن شرایط نسبت به طی مراحل قید شده اقدام نمایند با توجه به بازه زمانی  به اطلاع می رساند تاریخ انتخاب واحد قابل تمدید نمی باشدلذا دانشجویان ذینفع در فرصت داده شده نسبت به تکمیل فرمها و ارائه آن اقدام نمایند .

 

گروه پژوهش و فناوری 22/6/94