اطلاعیه مهم نظام وظیفه

تاریخ انتشار: 1394-02-08 00:00:00
دانشجویان ورودی مهرماه  1391 و قبل از آن  که اکنون ترم شش

و بیشتر می باشندچنانچه کارت معافیت دائم یا کارت پایان خدمت ندارند

باید حتما به اداره آموزش مراجعه نموده ودرخواست کمیسیون و

تمدید سنوات را دریافت وپس از معرفی به دفتر پلیس +10 سنوات ارفاقی

ومجوز  برای ادامه تحصیل اخذ نموده تا با مشکل غیبت خدمت مواجه نشوند.