قابل توجه دانشجویان متقاضی اشتغال به تحصیل

تاریخ انتشار: 1394-02-07 00:00:00
با توجه به راه اندازی مجدد درخواست از طریق سایت، دانشجویان می بایست
بصورت غیر حضوری درخواست خود را در سایت آموزشکده (لینک اتوماسیون تغذیه)
 درج و روز بعد با مراجعه به دبیرخانه آموزشکده اشتغال به تحصیل خود را تحویل بگیرند.

لازم به ذکر است :
1 - متقاضیان اشتغال به تحصیل برای  آموزش رانندگی و اعزام به عتبات
 و نیروی انتظامی ، قبل از درخواست با مراجعه به واحد آموزش نسبت به تکمیل بودن
فرم معافیت تحصیلی خود اطمینان حاصل نمایند .

2 -  دانشجویانی که برای اخذ مدرک متوسطه اقدام می نمایند حتما باید نام
هنرستان محل اخذ دیپلم و نام (شهر یا ناحیه)را ذکر نمایند.