امروز 1399/04/21

دریافت فایلهای مربوط به کارآموزی

تاریخ انتشار: 1392-06-03 00:00:00

اصلاحیه فرم شماره یک (ابتدا تکمیل و ارائه شود)                                                        دانلود فایل

  شیوه نامه کامل اجرایی و دفترچه گزارش کارآموزی                                                     دانلود فایل

فرم تبصره 2 ماده 16 آیین نامه                                                                                     دانلود فایل

(ازفرم های دفترچه کارآموزی به تعدادلازم تکثیرشود)