فرم معافیت تحصیلی (نظام وظیفه )

تاریخ انتشار: 1392-07-03 00:00:00


قابل توجه کلیه دانشجویان متولد 5مهرماه1374 و قبل از آن

دانشجویان مذکورنمونه فرم معافیت تحصیلی را پس از پرینت ازسایت (ار اینجا دریافت شود) وتکمیل آن همراه فرم شماره 2 

از هنرستان محل تحصیل قبلی ، به اداره آموزش دانشکده مراجعه وپس ازتایید و ثبت به دفاتر پلیس +10 مراجعه ومعافیت 

تحصیلی صادر شده را مجدداٌ به اداره آموزش دانشکده تحویل نمایند تا درهنگام فراغت از تحصیل با مشکل مواجه نشوند.