ثبت نام متغاضیان خوابگاه برای ترم 982


ثبت نام متغاضیان خوابگاه برای ترم 982
نام *

نام خانوادگي *

کد ملی *

رشته تحصیلی *

مقطع تحصیلی *

ترم ؟ *

شهرستام محل اقامت *

آدرس دقیق *

شماره همراه دانشجو *

شماره همراه والدین *

معدل نیمسال 981 *