فرم امتیاز بندی دانشجویان


فرم امتیاز بندی دانشجویان 

نام *

نام خانوادگی *

نام پدر *

کد ملی *

محل صدور *

تاریخ تولد *

شماره دانشجویی *

رشته تحصیلی *

مقطع تحصیلی *

تحت پوشش : *

تلفن همراه پدر یا مادر *

شماره حساب تجارت به نام دانشجو *

شغل پدر (نوع شغل ) *

تلفن همراه دانشجو *

تلفن محل سکونت *

آدرس محل سکونت دانشجو *