رسول خدا (ص)فرمودند فاطمه پاره تن من است هر کس اورا آزار دهد مرا آزرده و هرکس مرا بیازارد خدا را آزرده ومورد لعنت خداست.

statics


پیوند ها

دانشگاه فنی و حرفه ای
سامانه خدمات آموزشی
دیدگاه