قابل توجه دانشجویان متقاضی انتقال دائم و موقت( میهمان)به سایر مراکز آموزش عالی

دانشجویان محترم با توجه به دانشگاه مقصد مورد نظرشان به یکی از روش‏های زیر نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

اطلاعیه مهم امور مالی دانشکده

کانال اطلاع رسانی اداره آموزش

جهت اطلاع رسانی بهتر امور آموزش دانشکده ، کانال اطلاع رسانی اداره آموزش به آدرس زیر ایجاد گردیده است.

اطلاعیه مهم نظام وظیفه

پیوند ها

دانشگاه فنی و حرفه ای
سامانه خدمات آموزشی
دیدگاه
بسیج دانشجویی دانشکده