قابل توجه دانش ‏آموختگان رتبه اول دوره کارشناسی

قابل توجه دانشجویان دارای شرایط خاص

قابل توجه دانشجویان دارای شرایط خاص

تبدیل پسورد همه دانشجویان به کد ملی

کانال اطلاع رسانی اداره آموزش

جهت اطلاع رسانی بهتر امور آموزش دانشکده ، کانال اطلاع رسانی اداره آموزش به آدرس زیر ایجاد گردیده است.

پیوند ها

دانشگاه فنی و حرفه ای
سامانه خدمات آموزشی
دیدگاه
بسیج دانشجویی دانشکده
دیدگاه
بسیج دانشجویی دانشکده